Září 2009

Veštenie z ohňa

30. září 2009 v 13:27 | Lady Nira |  Veštenie
Věštění z ohně hrála zjevně důležitou roli u národů, u nichž byly bohům obětovány zápalné oběti a ve společnosti, u nichž byl oheň sám považován za jednoho z bohů. Věštci studovali plamen ve chvíliobětování: jasný plamen, který hořel, aniž by vydával kouř nebo zvuk, byl považován za známku šťastného osudu. v případě, že se obětovali rostlinné produkty, např. žitná mouka nebo rozemletý hrách pak štěstí bylo, že ihned po vhození do ohně plamen jasně vzplál.

Capnomantie - věštění pomocí ohně
Bylo také spojováno s pyromantií. Šlo o věštbu z kouře vycházejícího z obětí bohům, ale božské úmysly bylo možno věštit z kouře, vznikajícího spalováním kadidla.Větci pozorovali a posuzovali kouř , jeho pohyb, ale i jeho zápach.

Kameny v ohni
Na svátech všech svatých si každá osoba najde bílý kámen, vyškrabe do něj svoji značku a hodí jej do plápolajícího ohně. Další den si každá osoba svůj kámen vyhledá ve studeném popelu a pokud kámen najde nepoškozen je to dobré znamení pro příštích 12 měsíců. Pokud, ale kámen nenajde nebo je puklý je to špatné znamení.

Obrazy v ohni
Postup: Posaďte se klidně k ohni, který vyhasl až na žhnoucí uhlíky. Ty posypte hrstkou soli. jakmile plameny a praskání zmizí, zahleďte se do něj a snažte se studovat obrazy, které v něm uvidíte. Čím jasněji plamen žhne, tím příznivější je předpověď. Pokračujte v soustřeďování po dobu 10 -15 minut. Pokud jste po tuto dobu neviděli nic zajímavého plameny pro vás nemají žádnou zpávu a pokus byste neměli opakovat po dobu 24 hodin. Aby byl útvaru připsán nějaký význam, musí být jasný a vycházet z uhlíků.

23 spôsobov ako može goth naštvať učiteľa

29. září 2009 v 13:38 | Lady Nira |  Úplné prkotiny
OK. Takto nás vydia "tý normálny"
xD

Samozasvetenie II. (Podľa Wicci)

28. září 2009 v 13:26 | Lady Nira |  Základy mágie

Tento rituál by se měl konat za přibývajícího měsíce, co nejblíže k úplňku.Doporučuje se, aby jste byli během rituálu nazí a neměli žádné šperky.

Potřeby: kadidelnice, svíce, číše na pití, sůl, vodu, víno, misku na úlitbu, pokud si přejete sošky božstev, malou misku s olejem na pomazání, 4 svíce pro živly

Postup: Oltář musí být postaven tváří k východu, kolem vás musí být vyznačený kruh křídou, uhlem, provazem, barvou.

Klekněte si se zavřenýma očima před oltář a soustřeďte se ny to, že jste uzavřeni v kouli bílého světla. Zaměřte svoji energii, aby se rozšířilo a zaplnilo celý kruh. Poté otevřete oči vstaňte a přistupte k východu. Ukazujte pravým prstem na čáru kruhu. Jděte pomalu kolem kruhu ve směru hodinových ručiček a kreslete kruh silou směřující dolů vaší paží a ukazovákem. Až obejdete celý kruh, vraťte se k oltáři.

Zapalte na oltáři svíci a kadidlo, nyní vezměte oltářní svíci a zapalte východní svíci. Pokračujte dál a zapalte jižní, dále severní, a jdetě zpět k východu. Poté se vraťte před oltář a vraťte svíčku na místo. Opět soustřeďte veškerou energii do ruky a prstu a vložte špičku ukazováku do soli.
Řekněte:

Sůl je život. A´t je tato sůl čistá a očistí můj život, až ji použiji v tomto rituálu věnovaném Bohu a Bohyni, v něž věřím.

Nyní vezměte 3 špetky soli po jedné je vhazujte do vody. Prstem vodu 3x zamíchejte ve směru hodinových ručiček a říkejte:

Ať posvátná sůl odstraní z této vody všechny nečistoty, aby ji bylo možno použít ve službě bohům při tomto rituálui kdykoliv jindy a jakýmkoliv způsobem.

Vezměte nádobu se slanou vodou k východu, kráčejte ve směru hodinových ručiček a kropte vodou čáru kruhu. Vraťte nádobu na oltář. Vezměte kaditelnici a znovu jděte kolem kruhu od východu a po celé čáře kývejte kaditelnicí. Vraťte se k oltáři a položte kaditelnici na místo. Říkejte:

Posvátný kruh je kolem mne. Jsem zde ze svobodné vůle a se svým souhlasem v míru a lásce.

Namočte ukazovák do slané vody a nakreslete si jím na čelo kříž v kruhu vmístě třetího oka (mezi obočím). Potom označte na hrudi pentagram v místě nad srdcem. Řekněte:

Nyní vítám bohy, aby byli svědky obřadu, který vykonávám na jejich počest.

Držte ruku s prstem ukazujícím vzhůru na znamení pozdravu a říkejte:

Bože a Bohyně, Pane a Paní, Otče a Matko všeho živého, chraňte mě a veďte v mém kruhu i mimo něj ve všem. Ať se tak stane.

Pošlete polibek Pánu a Paní. Pak vezměte číši a vylijte trochu vína na zem / nebo do misky na úlitbu/ jako oběť bohům se slovy:

Pro Pána a Paní

Napijte se a položte číši na oltář se slovy:

Nyní bude chrám postaven, Neopustím ho, pokud pro to nebude dobrý důvod. ať je tomu tak.

Posaďte se před oltářem nebo si klekněte, skloňte hlavu a několik minut meditujte o bohu a bohyni, a kultu a o tom, co pro vás staré náboženství znamená. Potom se postavte a zvedněte obě ruce nad oltář a řekněte:

Pane a Paní, slyšte mne nyní!
Jsem prostý pohan chovající vás v úctě.
Daleko jcem cestoval a dloho jsem hledal,
hledal jsem to po čem toužím.
Jsem ze stromů a polí.
Jsem z lesů a pramenů
potoků a kopců.
Jsem z tebe a ty jsi ze mně!

Dejte ruce dolů.

Dejte mi, co si přeji
Dovolte mi uctívat bohy
a všechno, co bohové představují.
Učiňte, ať najdu ve všem zalíbení.
Znám dobře sveje krédo: nebudu-li mít v sobě jiskru lásky, nikdy ji sám nenajdu. Láska je zákon, láska je pouto, toho si vážím nade vše.

Polibte si pravou ruku a vysoko ji zvedněte.

Pane a Paní, zde stojím před vámi nahý,
nahý a bez okras, abych se oddal vaší cti.
Vždy budu chránit vás a vše, co je vaše.
Ať nikdo o vás zle nemluví, neb vždy vás budu bránit.
Vy jste můj život a já jsem váš, od této chvíle navždy.
Souhlasím z pravidlemWiccan Rede a bude jej poslušen:
Dělej, co chceš, pokud to nikomu neuškodí.
Ať se tak stane.

Zvedněte číši a pomalu vylévejte zbytek vína se slovy na zem:

Tak jako toto víno vytéká z poháru, tak ať krev vytéká z mého těla, kdybych někdy ublížil bohům nebo těm, které miluji. Ať se tak stane!

Namočte prst do oleje a znovu udělejte znamení kříže v kruhu v místě třetího oka a pentagram na srdcem. Potom se také dotkněte svých genitálií, pravého prsu, levého prsu a znovu genitálií. Řekněte:

Na znamení svého znovuzrození přijímám nové jméno. Od této chvíle se budu jmenovat (magické jméno) pro svůj život v kultu. Ať se tak stane!

Nyní se pohodlně posaďte a meditujte, co pro vás kult znamená, až ukončíte meditaci, postavte se zvedněte ruce se slovy:

Děkuji bohům za jejich přítomnost. přišel jsem sem z lásky a knim jdu nyní svou cestou. Láska je zákon, láska je pouto. Staniž se tak! Chrám je nyní uzavřen!


Magický kruh II. (Keltská mágia)

26. září 2009 v 13:22 | Lady Nira |  Základy mágie


1. najít místo na rituál ( kde nebudete po dobu rituálu rušeni)
2.shromáždit potřebné pomůcky k rituálu ( bylinky, svíčky, ........)
Na oltář připravit kalich s vodou, misku se solí, někdy také misku na úlitbu bohům, pentagram, meč nebo rituální nůž, hůlku, kaditelnici, se zapaleným uhlím ( možno použít vonnou kvalitní tyčinku), jednu nebo dvě oltářní svíčky, čtyři svíčky pro živly.
Všechny druhy vůní a kadidel působí na lidskou mysl a podvědomí, nejlépe je pálit kadidla na dřevěném uhlí .
3.V keltské magii se používají pro čtyři živly tyto svíčky: červená - východ, bílá - jih, šedá - západ, černá sever.
Wicca používá : žlutá - východ, červená - jih, modrá - západ, zelená - sever. (Ale pokuď vám některá z barev chybí jako náhrada může být použita bílá svíčka)
4. Oltář umístěte do prostřed, abyste stáli směrem k východu.
5. Do své dominantní ruky vezměte magickou nůž a začněte na východě
Představujte si plamen, jak šlehá z hrotu nože nebo hůlky. Zaměřte ho na podlahu. Od východu se pohybujte po směru hodinových ručiček a vyznačujte magickou hranici. Až budete na východě končit, nezapoměňte linii o něco přetáhnout.
(Při vyznačování kruhu můžete místo hůlky použít rituální nůž (athame), nebo ukazováček dominantní ruky.)
6. Zatímco budete kruh vykreslovat, říkejte:
Tento kruh čarovný zasvěcuji dávným bohům.
Nechť se zjeví a požehnají svému dítěti.
7. Přistupte k oltáři, tváří k východu. Pozdvihněte nůž nebo hůlku na pozdrav a říkejte
Stojím v čase, jenž časem není,
na místě, jež místem není,
v den, jenž dnem není.
Stojím na prahu světů,
před závojem, jenž mysteria halí.
Na této pouti magické,
kéž mi bohové dávní pomáhají a mne ochraňují.

8.Kalich s vodou postavte na pentagram. Držte nad ním nůž a říkete:
Velká Matko, přijmi tuto vodu
do služeb svých a požehnej jí.
nechť mi vždy vodu z kotlíku znovuzrození připomíná.

9.Držte dýku nad solí a říkejte:
Velká Matko, přijmi tento dar země
do služeb svých a požehnej mu.
Nechť mi vždy zemi požehnanou,
její přemnohé podoby a tvory připomíná.

10.Nasypte trochu soli do vody a zdvihněte kalich do výšky a říkejte:
Velká Matko, vzdávám ti čest!
11.Začněte na východě, pohybujte se po směru hodinových ručiček, a rozstřikujte kapky osolené vody podél kruhu. Pak opět postavte kalich na oltář. Potom
12. Držte nůž nad zapálenou kaditelnicí a říkejte:
Velký otče, přijmi tento oheň
do služeb svých a požehnej mu.
Nechť mi vždy posvátný oheň,
jenž se ve tvaru každé bytosti odráž připomíná.

13. Držte nůž nad kuřidlem a říkejte:
Velký Otče, přijmi tento vzduch
do služeb svých a požehnej mu.
Nechť vždy naslouchám hlasu větrů duchovního světa,
jenž mi slova bohů dávných přinášejí.

14.Položte trochu kuřidla na rozpálené dřevěné uhlí.
Vezměte kadidelnici dokněte se jí pentagramu, potom ji zdvihněte do výšky a říkejte : Velký Otče, vzdávám ti čest!
Po směru hodinových ručiček obejděte s kadidelnicí kruh (začněte a skončíte na východě). Pak ji postavte opět na oltář.
15.Vstupte do východní čtvrtiny kruhu. Rozsviťte - červenou (žlutou) svíčku a pozdvihněte k pozdravu ruku s nožem, mečem či hůlkou a říkejte:
Vyzývám vás, mocnosti Vzduchu
abyste byly obřadu přítomny a
střežily tento kruh.

16.Rozsviťte bílou (červenou) svíčku v jižní čtvrtině a pozdravte živel:
Vyzývám vás, mocnosti Ohně
abyste byly tomuto obřadu přítomny
a střežily tento kruh.

17.Přejděte na západ. Rozsviťte šedou (modrou) svíčku a pozdvihněte ruku na pozdrav:
Vyzývám vás mocnosti Vody,
abyste byly tomuto obřadu přítomny
a střežily tento kruh.

18. Skončíte tím, že přejdete na sever, rozsvítíte černou ( zelenou) svíčku a pozdravíte živel:
Vyzývám vás mocnosti Země
abyste byly tomuto obřadu přítomny
a střežili tento kruh.

19.Vraťte se k oltáři uprostřed a postavte se čelem k východu. Zdvihněte paže na pozdrav:
Tento kruh mocný
mne vůkol chrání
Jak tu stojím
na světů rozhraní.

20.Poté se připravíte na vlastní rituál, magický obřad , vyslovení přání, prosby,...
21.Když jste hotovi, podržte ruku nebo nůž nad oltářem a říkejte:
Mocí bohů dávných poutám všechny sály kruhu, každé zrnko prachu
do tohoto kouzla
Tak se staň!!!

22.Když chcete rituál ukončit
Přejdete na východ zhasnete červenou (žlutou) svíčku a řeknete:
Mocnosti Vzduchu, odejděte v pokoji.
Děkuji a velebím vás.

Přejdete na jih a zhasněte bílou ( červenou) svíčku. Řekněte:
Mocnosti Ohně, odejděte v pokoji.
Děkuji a velebím vás.

Přejdete na západ a zhasnete šedou (modrou) svíčku. Řeknete:
Mocnosti Vody, odejděte v pokoji.
Děkuji a velebím vás.

Skončíte tím, že přejdete na sever a zhasnete černou (zelenou) svíčku. Řekněte:
Mocnosti Země, odejděte v pokoji.
Děkuji a velebím vás.

Přetněte kruh zpětným pohybem svého nože. Abyste uvolnili všechny síly, které v kruhu zůstaly. Řekněte:
Kruh je otevřen,a přesto kruhem zůstává
Kolem i mnou stále proudí jeho síla magická.

23. Odstraňte všechny pomůcky a ukliďte oltář.
Nechejte na něm pouze ty svíčky, nebo předměty tam zůstat musí. Buď proto, aby svíčky dohořely,nebo proto,aby napomáhaly působení magických sil během určitého časového úseku.Tímto jste vykonali celý obřad.

Nepoužívajte vulgarizmy !

25. září 2009 v 13:36 | Lady Nira |  My music
Ps. Mail od môjho milého spolužiaka ktorý sa tejto rady veľmi často drží...

Nepoužívajte vulgarizmy, pretože slovenčina je bez nich skutočne ľubozvučná. Sťažnosť by mala vyzerať nasledovne:

Úvod do mágie

24. září 2009 v 13:07 | Lady Nira |  Wicca
Máme tři důležité věci, které k základům patří. Především k nim patří NAČASOVÁNÍ. Měsíc je často spojován s čarodějnictvím. Jedním z důvodů je význam fází Měsíce pro správné fungování magie. Jistě znáte dvě hlavní fáze. A ty jsou: přibývající měsíc a ubývající měsíc. Konstruktivní magie se používá v přibývání měsíce a destruktivní magie se používá v ubývání měsíce. Ke konstruktivní magii patří láska, úspěch, ochrana, zdraví, plodnost. Destruktivní magie se týká zavazujících kouzel, oddělení, odstranění a zničení. Toto jsou činnosti vhodné při měsíci.
Druhým základem magie je TOUHA. Musíte chtít, aby se na to, na čem pracujete, skutečně stalo. Musíte do toho dát celé své srdce, své tělo, celou svou touhu. Proto, když vás o nějaké kouzlo požádá nějaký člověk, tak vy mu to kouzlo provést nemůžete. Necítíte totiž tu touhu tak intenzivně jako kdyby si to udělal on sám. Tento silný ,,cit" je vlastně zvýšená ,,síla" používaná v magii. pro zvýšení síly můžete použít řadu posilovačů. Jedním z nich je popěvek, zaříkávadlo, ale i rým. Rytmické prozpěvování kouzla doprovázené pravidelným bubnování zintenzivní váš cit a tím i vaší sílu. Podobně se tak dá síla zvýšit i tancem a řadou dalších způsobů chování.
Popěvky na zvýšení síly.

Samozasvetenie

22. září 2009 v 13:11 | Lady Nira |  Základy mágie
Na světě je mnoho čarodějnických kruhů, většina z nich má vytvořeno své zasvěcení. Pokud postupem času zjistíte, že chcete patřit k nějaké skupině budete asi muset podstoupit ještě jedno zasvěcení, která společenství uznává...

Magický kruh

20. září 2009 v 13:15 | Lady Nira
Je základní a nenahraditelnou ochranou při rituálech. Čarodějnice/ mág se jím chrání před agresí a útokem negativních sil.

Kruh by měl být tak velký, abyste se v něm mohl/a pohybovat , nebo abyste se do něj vešli i se svými pomocníky (pokud nějaké máte). Kruh vymezuje chráněný prostor pro vaši činnost. Čím více osob se účastní rituálu, tím větší musí být. Kruh se vymezuje z jednoho či více kruhů. Maluje se či vyznačuje křídou, uhlem, magickým mečem, hůlkou, posvěcenou šňůrou, kameny, provazem , tarotovými kartami, solí, trávou, houbami,....... V magii se správně zhotovený kruh stává neviditelnou hranicí působící v našem i ve světech jiných.
Než začnete kruh vykreslovat přesvědčte se, jestli máte pomůcky, které budete potřebovat připravené. Když je kruh jednou vyznačen není dobré tuto hranici překračovat, dokud rituál neskončí a živly nejsou propuštěny.
K tomu, aby byl kruh dobře vytvořen musí se soustředěně vizualizovat a zaměřovat svou vnitřní energii. Začíná se na východě, nástroj se drží v dominantní ruce (ruka, kterou píšete). Míříte svou pomůckou nebo prstem (pokud ještě nemáte hůlku nebo rituální nůž) k zemi nebo k podlaze a přitom si představujete prudký modrobílý plamen, který šlehá z hrotu. Tímto plamenem kreslíte kruh ve směru hodinových ručiček a na konci, tedy opět na východě, ho trochu přetáhnete. Mnohem důležitější než dokonalý tvar je to, abyste viděli, svým vnitřním viděním kolem sebe hranici vykreslenou plamenem.
Symboly, svíčky, které zastupují čtyři živly, jsou umístěny uvnitř kruhu do světových stran. Každý živel v jeho čtvrtině uvítejte.. Když magický rituál skončíte, nejprve propustíte všechny živly stejným způsobem tak, jako jste je přivolali, jen pozměníte volám za propouštím nebo vyzývám mocnosti za propuštím mocnosti a děkuji odejděte.
Když magický úkon skončíte, přesekněte kruh zpětným pohybem meče nebo dýky po části obvodu (proti směru hodinových ručiček). Plamen ihned zhasne.
Vytvoření magického kruhu

Spriatelenie

20. září 2009 v 12:14 | Lady Nira |  Oznamy
S Marion An Marie.


Za-hradbami.blog.cz


Dvojzmysly

19. září 2009 v 13:34 | Lady Nira |  Úplné prkotiny

Cely dlouhy den se muj poklade tesim na to,az vecer ulehnes do postylky,az ucitim vuni tve kuze a schuti se na tebe vrhnu................tvuj roztoc

<>
Ahoj,muzu se u tebe zastavit na caj?Jdu prave okolo.Chci te polozit do postele a stravit tam s tebou par dni.............Tva chripka!

<>
Rad sleduji Tve ladne krivky,obdivuji jak pri pohybu vlnis boky.Kdyz me spatris,pootevres usta a onemis uzasem.Ja te uchopim a...Je konec VANOCNI KAPRE!!

<>
Konecne ho drzim v ruce. Je tak pevny, tlusty, hruby, tvrdy a silny ........... ocelovy lano.

<>
Mas krasny usmev,mas krasne oci a dokonale telo mas sexappeal a mas styl a. . . . . .a ja . . . . . . . . . . . . .a ja mam doprdele spatny cislo.

<>
Kdyz mne vidis,nemuzes mi odolat!Nezne do mne vsunes prst a pomalu ho vytahnes a sliznes vsechnu mou sladkost.Ja jsem tvoje jedina laska,tvoje... NUTELLA

<>
Jakmile slysim tve jmeno cely se orosim.Tvuj Gambrinus

<>
Co jde dovnitr suche, ven vlhke a dava hrejive uspokojeni?................................Sacek caje

<>
Jsem stale tvuj, citis me v sobe pevny, tvrdy, hebky a po tvych dotycich pripraveny k vystriknuti .......................... TVUJ BEDAR!!!

<>
Ty vis, ze to chces! Ja taky vim, ze to chces. Ty vis, ze to chci. Oba vime, ze to chceme. Novou rozkos ... SIESTA!

<>
Vis,jaky je rozdil mezi tehotnou zenou,spalenou topinkou a utopenym clovekem?Zadny.Vsichni je vytahli pozde.

<>
Kluci jsou jako auta, nedas si pozor a uz jsi pod nim

<>
Je krasne.Ptacci to delaji,motylci to delaji,vcelicky to delaji...jen ty to nedelas.Chces to delat taky?Ale to nejde!!!Lide proste neletaji.

<>
Kouris rada? S kazdym Tvym tahem se stale zvecuji az nakonec dosahnu uplneho vyvrcholeni. ............. Tvoje plicni rakovina

<>
S tou prvni to byl narez. Byl jsem hotovej hned. S tou druhou jsem se uz trochu zapotil. Tu treti uz jsem jenom vylizal... Jo palacinky jsou nekdy drina !!!

<>
Prijdu domu skocim na svou starou(rozvrzanou postel),podivam se jestli mi stoji(auto pred barakem),pak si pohonim(andulky v kleci)a nakonec vystrikam (mouchu biolitem)

<>
Vim, co pro tebe znamenam, jak moc ti chybim a jak moc me potrebujes.a je mi moc lito,ze jsem te musel naporad opustit.s laskou tvuj mozek

<>
Ten okamzik,kdy se ke mne priblizis,kdy ze zadu do Tebe vstoupim,zvlhnu a uslysim Tvuj vykrik,dokazujici vrchol naseho spojeni, bude pro mne nesmrtelny .... Tvuj pripinacek na zidli

<>
Telicko telo moc by to chtelo. Celou noc, celi den, myslim na to jedno jen, dej mi to lasko hned. Nac myslim ............................ na FERNET !!!!

Seax-Wica

18. září 2009 v 13:04 | Lady Nira |  Kulty
(Saská wicca)
Založil ji Raymond Buckland v Kalifornii poté, co se distancoval od gardneriánské tradice. V protikladu k tradici Gardneriánské wiccy čerpá Seax-Wica ze saské tradice. Na rozdíl od ostatních skupin jsou si mužské božstvo a velekněz rovni se svými ženskými protějšky. Účastníci rituálu jsou nazí, ale pohlavní styk není jeho součástí. Mužské božstvo je Wodan (Wotan/Ódin) a ženské Freya (Freyja). Tradiční knihou rituálů je Kniha Stínů (nazývaná též Strom ). V současnosti má Seax-Wica stoupence ve většině států USA a v několika dalších zemích.


Gardneriánská wicca

18. září 2009 v 13:04 | Lady Nira |  Kulty
(gardneriáni)
Nejznámější moderní čarodějnické společenství, jenž založil Gerald Brosseau Gardner (1884-1964), který se osobně zasloužil o oživení starověkých tradičních kultů na území Británie - navazuje na teorie jež prosazovala Margaret Murayová - a poté i v celé Evropě a Severní Americe. (Mj. založil i čarodějnické muzeum na ostrově Man, kde žil.) Gardner byl bývalým členem rosekruciánské společnosti a žákem Aleistera Crowleye, jenž jej zasvětil do rituálu Ordo Templi Orientis (O.T.O.), udržoval však úzké vztahy i s Řádem bardů, ovatů a druidů (OBOD), jehož zakladatel byl jeho přítelem. Do starobylé čarodějnické tradice jej zasvětila Dorothy Clutterbucková. V r. 1964 založili jeho žáci - Ray Buckland (Robat) a Rosemary Bucklandová (Lady Rowen) - první gardneriánský sbor v USA, jenž se stal základem rozsáhlého hnutí. Jeho nejvýznamějšími odnožemi jsou Nova Wicca v Illinois, Georgian Wicca v Kalifornii a Maidenhill Wicca ve Philadelphii. V r.1973 založil Buckland novou společnost, kterou nazval Seax-Wica (Saská wicca). Každý gardneriánský coven má v čele velekněžku a velekněze. První a nejvýznamnější Gardnerovou velekněžkou byla Doreen Valientová, která povýšila nový kult Bílé bohyně (Velká Bohyně) na úkor dosavadního dominantního kultu Rohatého boha. (Rohatý bůh ztělesňuje mužský princip a jsou s ním údajně spřízněni keltský Cernunn a řecký Pan.) Součástí obřadů je rituální nahota. V některých sabatech je součástí obřadu rituální soulož, jiné sabaty ji znázorňují jen symbolicky. Počet členů je většinou omezen velikostí prostoru uvnitř obřadního kruhu o velikosti devíti stop, v němž probíhají obřady, ovšem původně byl předepsaný počet členů sabatu určen na 13 osob. Hlavní část členů covenů představují manželské páry. V USA jsou však i specifické sabaty lesbických čarodějnic nebo homosexuálních čarodějů.


Dianiny sbory

18. září 2009 v 13:03 | Lady Nira |  Kulty
(feministická wicca, Ženské duchovní fórum)
Matriarchální duchovní společenství, odnož Dianické wiccy, kterou založila v roce 1971 v Kalifornii Zsuzsanna Emese Budapest (Z. Mocksay), původně pod názvem První sbor Susan B. Anthonyové (Susan B. Anthony Coven No.1). Její babička a matka (Masika Szilagyi) jí odevzdaly učení, které se v jejich rodině, pocházející z Transylvánie, dědilo z generace na generaci již od r. 1270. Vychází z dianické tradice. Ústředním motivem jejího současného učení je eko-feministický kult mateřské Bohyně, ochrana Země před mužskou zvůlí, patriarchální agresivitou posedlých mužů. Její nejznámější žačkou byla slavná americká feministka a čarodějka známá pod jménem Starhawk. Coven byl v 80. letech přejmenován na Kruh Aradie (Aradiin kruh). Později na jeho základech založila v Oaklandu Ženské duchovní fórum nazývané i Dianiny sbory.Dianická wicca

18. září 2009 v 13:02 | Lady Nira |  Kulty

Feministicky orientovaná čarodějnická skupina, která na rozdíl od většiny skupin wiccy nečerpá z tradice vytvořené Geraldem B. Gardnerem. Jejím krédem je, že čarodějnictví je náboženstvím žen. Ústředním božstvem Dianické wiccy je bohyně Diana (zvaná též Artemis, Hekaté, Hodla-Perchta, Noctiluca, Bensozia, Dame Habonde, resp. Seléna), která byla od pradávna uctívána jako měsíční bohyně a královna čarodějnic, její kořeny jsou v čarodějnické tradici střední a východní Evropy. Uctívání mateřské bohyně má napravit škody, jimiž Zemi poznačila období vzestupu nadvlády mužů a patriarchálních božstev. Při dianickém sabatu zastupuje kněžka bohyni, při obřadech jí asistuje panna, případně velekněz (je-li v dotyčném covenu jeho přítomnost povolena). Součástí obřadů většiny ženských covenů (kavn, skotský sabat) je nahota a některé coveny věří v parthenogenetické zrození (tj. početí bez účasti muže). Odnoží Dianické wiccy jsou např. Dianiny sbory.


Cymmry wicca

18. září 2009 v 13:02 | Lady Nira |  Kulty
(Cymry ab Prydian)
Tradiční keltská čarodějnická komunita, americká odnož velšské církve Y Tylwyth Teg. V roce 1965 ji založil v USA Rhuddlwm Gawr, navazující přímo na tradici, kterou po 700 let uchovával rod Llewellyn. V současnosti má v celém světě přes 15000 členů. Cymry uctívá 3 božstva: Bohyni, Rohatého Boha a Dítě Světla (jejich syna), která korespondují s egyptskými božstvy: Isis, Osiridem a Horem. Hlavním principem učení je uvádět vlastní život v soulad se zákony Přírody. Součástí obřadů jsou rituální tance - prováděné někdy nahými adepty, někdy v oděvu. Velký důraz je kladen na nauku o reinkarnaci, podle stoupenců wiccy vzešel život z Nejvyšší bytosti a během procesu mnoha inkarnací každý jedinec stoupá vzhůru po spirále duchovního vývoje, aby nakonec dosáhl dokonalosti. Používání drog je přísně zakázáno. Od ostatních wiccanských skupin se Cymry liší tím, že adepti jsou rozděleni do 7 stupňů. Každý obdrží jednak jméno podle dosažené úrovně, jednak definitivní tajné jméno (ve velštině). Společnost vydává časopis The Sword of Dyrnwyn.Alexandriánská wicca

16. září 2009 v 13:01 | Lady Nira |  Kulty
(alexandrijci)
Wicca, kterou založil bývalý kněz Alexandr Sanders (1916-88), jenž byl do čarodějnického rituálu zasvěcen v r. 1933 svou babičkou, a později dosáhl třetího stupně zasvěcení. Součástí obřadů je nahota a rituální sexuání styk, jenž je i součástí svatební ceremonie.Oneskorený úvod

16. září 2009 v 13:00 | Lady Nira |  Wicca
Názvy:
Coven - skupina wiccanů, kteří uctívají tento kult
Wiccan - člověk, který se naučil wicce
Wicca - čarodějný kult
Kult - náboženský obřad
Heslo Wiccan Rede:

,,Dělej co chceš, pokud to nikomu neuškodí".

K tomuto snad nemusím víc zmiňovat a heslo je celkem jasné. Můžete si dělat co chcete, jen pokud to neublíží a neuškodí druhým.
Wicca je převážně přírodním uctíváním. Když jste třeba hodně rozzlobeni, jděte ven, do přírody ( ve městech třeba ven za město) a sedněte si pod strom. A jen tak seďte a myslete třeba na to jak jste se rozčílili. Za nějakou dobu ucítíte, že vztek najednou opadá. Jak je to možné??? Je to otázka aury. Strom, pod kterým sedíte má také svou auru jako vy a pokud sedíte pod ním, splyne vaše aura s jeho a strom tkz. ,,odčerpává" váš vztek. Až toto budete zkoušet, nezapomeňte stromu poděkovat a třeba ho i obejmout. Vysvětlím vám ještě nějaké pojmy. Např. vnitřní síla. Co to vlastně je??? Vnitřní síla je ,,psychická schopnost", kterou má mnoho lidí. Někteří třeba vědí, že za chvíli zazvoní telefon a on opravdu zazvoní. Také i kouzla a čáry patří k wicce, ale používají je pouze čarodějové nebo čarodějky, které pracují samy. Ono by to ani v covenu nešlo, protože každý si to kouzlo přeje jinak. K úvodu je to asi vše.


Americky za pol hodiny

15. září 2009 v 13:33 | Lady Nira |  Úplné prkotiny
Vynikajúca lekcia americkej angličtiny pre niekoho, kto nepozná ani slovo alebo americky za pol hodiny.


Základné a pomocné aspekty mágie

14. září 2009 v 12:58 | Lady Nira |  Základy mágie
ZÁKLADNÍ ASPEKTY

1. ČISTOTA - před magickým úkonem je třeba se očistit, a to především fyzicky, abychom nerušili energii. Je pořeba sundat taky všechny vodivé kovy. Po psychické stránce musíme být schopni se soustředit.

2. NAČASOVÁNÍ - obvykle záleží na měsíci - přibývající se hodí pro konstruktivní magii, ubývající zase pro destruktivní, apod.

3. TOUHA - pro magii velice důležitý aspekt. Musíme skutečně chtít, aby se stalo to, na čem pracujeme.

Veštenie pomocou domina

12. září 2009 v 12:56 | Lady Nira |  Veštenie

Věštění pomocí kostek Domina


Jde o dřevěné obdelníčky rozdělené na dvě poloviny. V každé polovině se vyskytuje počet bodů od 1 - 6. Některé mají poloviny prázdné. Sada obsahuje 28 kostiček v různých kombinacích. V Indii a v Číně se stále ještě z Domina věští. U nás tato metoda není moc rozšířená. Její vznik se datuje zhruba do 12. století př. n. l., kdy se Domino používalo jen na věštění a ne tak jako dnes ... spíš ke hře.

Postup:
  • 1. Dominové kostičky otočte lícem dolů a řádně je zamíchejte. Položte otázku a vytáhněte tři kostky, které položíte lícem nahoru.
  • 2. První tažená kostička se vztahuje k minulosti, druhá k přítomnosti a třetí k budoucnosti ve vztahu k položené otázce.